پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
تماس با ما
 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2
اداره کل پست استان همدانروابط عمومی-مدیریتhmpost@post.ir0813251110108132511100
مجید ملک زادهمعاون پشتیبانیmm5573@post.ir08132511103 
احمد چهاردولیمدیریت عملکرد (بازرسی)hmpost@post.ir38251437 
بهمن مشهدی زادهمعاون فنیhmpost@post.ir38255449 
احمد جمشیدیمسئول توزیعhmpost@post.ir38271972 
محمد مهدی فضلعلیرئیس شهرستان همدانhmpost@post.ir08138271916 

گروه دورانV5.5.5.0